headerphoto

Prawa rodziny zawarte w Karcie Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej

Po ataku na krzyż w szkole, który zrealizował Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w 2009r. oraz wejściu w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009r. stało się jasne, ze centrum ateizmu przejęła od Moskwy - Bruksela. Trzeba się teraz zastanowić, jaki program będzie realizowany przez to centrum. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba prześledzić wszystkie dotychczasowe Traktaty, a więc z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i Lizbony. Wszystkie one atakują w sposób zarówno jawny, jak i zakamuflowany dwa kluczowe pojęcia związane z nauką społeczną Kościoła katolickiego:
a) SUMIENIE PRAWE,
b) PRAWA RODZINY
Sumienie prawe - to pojęcie bardzo istotne, związane działalnością Sługi Bożego śp. Papieża Jana Pawła II( 1978-2005) oraz śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia (1981).

Prawa rodziny zawarte zostały w Karcie Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej, ustanowionej w 1983r. po ogłoszeniu dnia 22 listopada 1981r

ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
„ O ZADANIACH RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
FAMILIARIS CONSORTIO

Przypomnę tu zasadnicze treści obu dokumentów.

I SUMIENIE PRAWE
Sumienie osoby ludzkiej

Jako pierwszy staje przed nami problem naszego własnego sumienia. Sumienie osoby ludzkiej, dziecka Bożego, człowieka, o którego wysokiej godności świat dziś tak wiele mówi.
Sumienie rodzinne
Echo sumienia osoby ludzkiej w szczególny sposób odzywa się w życiu rodzinnym. Tam właśnie kształtuje się sumienie rodzinne. Istnieją dziś potężne siły rozkładowe rodziny. Sumienie rodzinne tak często gwałcone jest szczególnie przez rozbicie rodziny, przez ułatwione życie.
Sumienie narodowe
Człowiek wychowany przez rodzinę, wchodzi do życia społecznego, do serca życia narodowego. I tutaj znowu dotykamy problemu wartości wychowania rodzinnego i religijnego. Ogromne bogactwo tej wspólnoty stanowią dobra dziedziczone, jak ziemia i kultura narodowa. Potrzeba nam potężnej woli zorganizowania wszystkich sił rodzinnych, ojczystych, by nie oglądać się na prawo i lewo, by nie poddawać się pokusie nowej Targowicy skądkolwiek by ona miała przyjść.
Sumienie zawodowe
Czy można mówić o sumieniu zawodowym? Trudno mówić o poszczególnych
elementach tego sumienia. Człowiek bowiem jako osobowość rozumna i wolna, człowiek wychowany, kształtowany rodzinnie, narodowo, kulturalnie, religijnie, wszystkie te wartości przenosi na teren swojej pracy zawodowej.
Sumienie obywatelsko-polityczne
Jasna rzecz, że sumienie obywatelsko-polityczne nie powstaje gdzieś na skale, nie spada z nieba, ale wypracowuje się w osobie ludzkiej, w człowieku, w istocie rozumnej, wolnej i miłującej, wychowanej w rodzinie, posiadającej odpowiednie walory obywatelskie, społeczne, kulturalne, zawodowe oraz zrozumienie, ze " dobro Rzeczypospolitej jest dobrem najwyższym". Wtedy człowiek wie, że ma swoje obowiązki w Ojczyźnie, w narodzie i państwie, bo i jemu służy naród i państwo.
Podobnie jak ma obowiązki w Kościele, bo i Kościół mu służy.

II KARTA PRAW RODZINY STOLICY APOSTOLSKIEJ
Art. 1
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru drogi życiowej, a więc do
zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny albo do pozostawania w stanie bezżennym.
Art. 2
Małżeństwo może zostać zawarte wyłącznie za dobrowolna i obopólną zgodą, odpowiednio wyrażoną.
Art. 3
Małżonkowie mają niezbywalne prawo do założenia rodziny i decydowania o czasie narodzin i liczbie dzieci, uwzględniając w pełni obowiązki wobec siebie samych, wobec dzieci już narodzonych , rodziny i społeczeństwa, we właściwej hierarchii wartości i zgodnie z naturalnym porządkiem moralnym, który wyklucza uciekanie się do antykoncepcji, sterylizacji i spędzania płodu
Art. 4
Zycie ludzkie od samego początku , bezwzględnie winno być otoczone troską i szacunkiem.
Art. 5
Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców.
Art. 6
Rodzina ma prawo istnieć i rozwijać się jako rodzina.
Art. 7
Każdej rodzinie przysługuje uprawnienie do swobodnego organizowania życia religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem rodziców, jak również prawo do publicznego wykonywania, głoszenia swojej wiary, uczestniczenia w kulcie publicznym oraz swobodnego wyboru programów wychowania religijnego, bez znoszenia z tego powodu jakiejkolwiek dyskryminacji.
Art. 8
Rodzina ma prawo do wypełniania swej funkcji społecznej i politycznej.
Art. 9
Rodziny mają prawo oczekiwać od władz publicznych właściwej, nikogo nie dyskryminującej polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, społecznych, gospodarczych i finansowych.
Art. 10
Rodziny mają prawo do takiego systemu społecznego i gospodarczego, w którym organizacja pracy umożliwia członkom rodziny wspólne życie i nie zagraża jedności, powodzeniu i stabilności rodziny zapewniając jednocześnie możliwość zdrowego odpoczynku
Art. 11
Rodzina ma prawo do mieszkania odpowiedniego do życia rodzinnego i dostosowanego do liczby jej członków w miejscu zapewniającym podstawowe usługi konieczne do życia rodziny i wspólnoty.
Art. 12
Rodziny migrantów mają prawo do takiej samej ochrony społecznej, jaka przysługuje innym rodzinom

Dla bardziej zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej

www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/dokumenty/kartaprawrodziny.html