headerphoto

Statut

STATUT

 

§ 1.

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza” i w dalszym ciągu Statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.

                                                                 

§ 2.

 

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia są Bielany.

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji i federacji krajowych i międzynarodowych o zbliżonych celach.

 

 1. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

                                                              

§ 3.

 

 1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe, które posiadać będą osobowość prawną.

 

 1. Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej.

 

Cele, sposoby działania i zadania:

 

§ 4.

 

 1. Celem stowarzyszenia jest:

 

·         wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich misji rodzicielskiej oraz w wykonywaniu wynikających z tej misji zadań,

 

·         organizowanie potrzebnego rodzinom doradztwa,

 

·         organizowanie pomocy rodzinom wielodzietnych,

 

·         propagowanie problemów rodzin wielodzietnych w instytucjach, organizacjach i w opinii publicznej,

 

·         podejmowanie różnych inicjatyw społecznych i samoorganizowanie się rodzin.

 

Powyższe cele dotyczą w szczególności rodzin wielodzietnych z terenów warszawskich Bielan.

 

 1. Szczególnym dążeniem Stowarzyszenia jest:

 

1.      umacnianie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa,

 

2.      utrwalanie zasady jedności i nierozerwalności małżeństwa będącego fundamentem                 wspólnoty rodzinnej i narodowej,

 

3.      ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci,

 

4.      kształtowanie społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych warunków sprzyjających: godności, słusznej niezależności, intymności i stabilności każdej rodziny.

 

                                                                     § 5.

 

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 

1.      Kształtowanie tradycyjnych polskich wartości i postaw wobec małżeństwa, rodziny  i społeczeństwa.

 

2.      Działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka.

 

3.      Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.

 

4.      Stypendia dla młodzieży uczącej się.

 

5.      Pomoc materialna w usamodzielnianiu się dzieci z rodzin wielodzietnych.

 

6.      Działalność charytatywna.

 

7.      Zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz o prorodzinne programy gospodarcze, społeczne i kulturalno - wychowawcze.

 

8.      Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 6.

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:

 

1.      Reprezentowanie rodzin wielodzietnych wobec władz publicznych i innych podmiotów.

 

2.      Zajmowanie stanowiska i publikowanie opinii w sprawach istotnych dla rodzin.

 

3.      Organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom wielodzietnym. Szukanie osób lub instytucji gotowych przyjść z pomocą finansową.

 

4.      Prowadzenie dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności.

 

5.      Prowadzenie społecznych szkół, przedszkoli, żłobków, poradni, punktów konsultacyjnych i bibliotek, a także innych placówek oświatowych.

 

6.      Działania na rzecz wprowadzenia bonów oświatowych.

 

7.      Opracowywanie programów oświatowych i wychowawczych na użytek szkół i placówek oświatowych.

 

8.      Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej dla dorosłych.

 

9.      Organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej.

 

10.  Organizowanie wczasów rodzinnych, obozów, kolonii oraz innych imprez kulturalno - rozrywkowych.

 

11.  Organizowanie spotkań, odczytów i dyskusji.

 

12.  Akcje promocyjne i protestacyjne.

 

13.  Działalność wydawniczą i kolportażową.

 

14.  Prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla realizacji działań statutowych.

 

15.  Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

 

16.  Pomoc w tworzeniu spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.                       

 

 

                      Członkowie, ich prawa i obowiązki:

                                                           

§ 7.

 

Stowarzyszenie tworzą członkowie:

 

1.      Zwyczajni

2.      Wspierający

3.      Honorowi

§ 8.

 

1. Członkiem zwyczajnym może być:

Pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych wychowujący co najmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych, który deklaruje gotowość realizowania celów i zadań Stowarzyszenia, który złożył deklarację członkowską, która została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd  Oddziału oraz przedstawiła rekomendację co najmniej dwóch członków stowarzyszenia lub rekomendację jednego członka stowarzyszenia który jest jego założycielem.

2.   Członkiem wspierającym może być: osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie dla celów i zadań Stowarzyszenia oraz pomoc w ich realizowaniu. Członkami wspierającymi zostają osoby przyjęte do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Głównego po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej.

3.  Członkiem honorowym może być: osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia, która nie jest jego członkiem zwyczajnym lub wspierającym stowarzyszenia.Godność członka honorowego nadaje Bielańskie Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

 

§ 9

(usunięto)

 

 

 

§ 10.

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 

1)      czynnego i biernego udziału w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

 

2)      udział w pracach Stowarzyszenia,

 

3)      zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków we wszystkich sprawach będących przedmiotem działania Stowarzyszenia oraz jego sprawach organizacyjnych,

 

4)      dostępu do informacji w sprawach podejmowanych przez władze Stowarzyszenia,

 

5)      korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia.

 

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 

1)      realizować cele i zadania Stowarzyszenia,

 

2)      przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

3)      dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

 

4)      opłacać składki członkowskie jeśli takie zostaną ustanowione.

                                                    

§ 11.

 

 1. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego wymienione w § 10 ust 1 pkt2-5.

 

 1. Członek wspierający ma obowiązek:

 

1)      upowszechniać cele Stowarzyszenia,

 

2)      dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

 

3)      wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 12.

 

 1. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego wymienione w § 10 ust 1 pkt 2-3.

 

 1. Członek honorowy ma obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 13.

 

 1. Członkostwo ustaje w skutek:

 

1)      śmierci członka,

 

2)      wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze złożenia pisemnego oświadczenia,

 

3)      wykluczenia członka, jeżeli jego postępowanie nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu.

 

 1. Uchwałę stwierdzającą ustanie członkostwa z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 podejmuje Zarząd Główny, a o wykluczeniu – Bielańskie Walne Zgromadzenie.

 

 1. W wypadku zaistnienia przesłanek z ust. 1 pkt. 3 do wykluczenia członka, Zarząd Główny może zawiesić członka w jego statutowych prawach do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Bielańskie Walne Zgromadzenie.

 

 

Władze Naczelne Stowarzyszenia

 

 

§ 14.

 

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

 

1.      Bielańskie Walne Zgromadzenie

 

2.      Zarząd Główny

 

3.      Komisja Rewizyjna.

 

§ 15.

 

 1. Kadencja Naczelnych Władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, w sposób określony w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Bielańskie Walne Zgromadzenie.

 

 1. W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwołani w takim samym trybie w jakim zostali powołani.

 

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru.

                                                                      

§ 16.

 

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów (50% biorących udział w głosowaniu plus jeden głos).

 

 1. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem:

 

1)      głosowania w sprawach osobowych,

 

2)      jeżeli głosowania tajnego zażąda 20% obecnych.

 

 

I. BIELAŃSKIE WALNE ZGROMADZENIE:

                                                              

                                                                        §17.

 

 1. Bielańskie Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i stanowi we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem do właściwości innych władz, a w szczególności:

 

1)      uchwala program i określa główne kierunki działania Stowarzyszenia,

 

2)      uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia i decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

 

3)      uchwala ordynację wyborczą,

 

4)      podejmuje uchwały o wykluczeniu członków ze Stowarzyszenia,

 

5)      wybiera prezesa oraz członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

 

6)      wybiera Komisję Rewizyjną,

 

7)      rozpatruje sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi Głównemu absolutorium,

 

8)      zatwierdza uzupełnienie składu właściwego organu władzy, dokooptowanego w trybie § 15 ust. 4,

 

 1. Walne Zgromadzenie będzie zastąpione Zgromadzeniem Delegatów, jeżeli liczba członków zwyczajnych przekroczy sto osób.

 

 1. Delegaci na Zgromadzeniu Delegatów, w ilości jeden delegat na pięciu członków zwyczajnych, są wybierani na zgromadzeniach oddziałów lub specjalnie w tym celu zwołanych zebraniach.

 

 1. Do delegatów stosuje się odpowiednio § 15.

 

§ 18.

 

 1. W Bielańskim Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem głosu wszyscy członkowie zwyczajni. Pozostali członkowie mogą uczestniczyć z prawem do zgłaszania wniosków.

 

 1. Jeżeli Walne Zgromadzenie będzie zastąpione Zgromadzeniem Delegatów, mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie z tym, że prawo głosu mają tylko delegaci.

 

 

§ 19.

 

 1. Bielańskie Walne zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz w roku.

 

 1. Bielańskie Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 20% członków zwyczajnych w przeciągu jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia.

 

 1. Termin Bielańskiego Walnego Zgromadzenia oraz miejsce i porządek obrad jest podawany w zawiadomieniu wysyłanym członkom, co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem, przy czym:

 

1)      podaje się pierwszy termin rozpoczęcia obrad oraz drugi termin pół godziny później od pierwszego,

 

2)      Bielańskie Walne Zgromadzenie rozpoczęte w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania,

 

3)      Bielańskie Walne Zgromadzenie rozpoczęte w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.

                                                      

 

§ 20.

 

Uchwały Bielańskiego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

 

 

 

 

 

II. ZARZĄD GŁÓWNY:

      

§ 21.

 

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

 

 1. Zarząd w składzie 3 – 7 członków, w tym prezes, jest wybierany przez Bielańskie Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

 1. Zarząd w swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie skarbnika, sekretarza, jednego lub dwóch wiceprezesów.

 

§ 22.

 

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.

 

 1. Dla ważności uchwały Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej składu.

 

 1. Zarząd zwoływany jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.

 

§ 23.

 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub jego zastępcy.

 

 1. Do zaciągania zobowiązań finansowych w obrębie uprawnień określonych niniejszym statutem uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub v-ce prezes.

 

 

 

                                                                       § 24.

 

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 

 1. Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Bielańskiego Walnego Zgromadzenia.

 

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i jego reprezentowanie.

 

 1. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i zebrań członków.

 

 1. Składanie Bielańskiemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie oddziałów terenowych stowarzyszenia  oraz kół stowarzyszenia.

 

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.

 

 1. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej, przyjęcia zapisów, spadków i darowizn oraz kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości.

 

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich – przyjęcia i skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

 

 1. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

 1. Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich.

 

 1. Określenie swojej struktury oraz uchwalanie regulaminu pracy.

 

 1. Powoływanie komisji i zespołów problemowych, określenie ich funkcji i składu.

 

 

III. KOMISJA REWIZYJNA:

 

§ 25.

 

 1. Komisję Rewizyjną tworzy 3 – 5 członków wybranych przez Bielańskie Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

 1. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz uchwala swój regulamin pracy.

 

 1. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej składu.

 

 

§ 26.

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Badanie zgodności działań Zarządu Głównego z postanowieniami Statutu i uchwał Bielańskiego Walnego Zgromadzenia.

 

 1. Kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jego działalności gospodarczej.

 

 1. Składanie Bielańskiemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.

 

 

 

 

 

                                         

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA:

 

 

§ 27.

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, darowizn, spadków, zapisów oraz dochodów z własnej działalności gospodarczej i posiadanego majątku.

 

 1. Stowarzyszenie może decyzją Zarządu Głównego prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w państwowych ustawach. Dochody przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

 1. Uchwała Bielańskiego Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi: sposób likwidacji jego majątku, ustali skład komisji likwidacyjnej oraz wskaże komu zostanie on przekazany. Majątek zostanie przekazany na cele charytatywne związane z charakterem działalności Stowarzyszenia.

 

 

 

WŁADZE TERENOWE STOWARZYSZENIA:

 

§ 28.

 

Oddziały terenowe tworzone są uchwałą Zarządu Głównego na wniosek co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych.

 

§29.

 

 1. Jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 14 - 16, § 17 ust.2 - 4, § 18 - 19, § 21 - 23.

 

 1. Walne Zebranie Oddziału może zostać zwołane także przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

 

 1. Oddział dysponuje majątkiem Stowarzyszenia w części wydzielonej do jego dyspozycji uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia może uchylić uchwałę każdej z władz Oddziału, jeżeli jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutu lub uchwałą jakiejkolwiek Władzy Naczelnej Stowarzyszenia.

 

§ 30.

 

W szczególności do zadań Oddziałowego Walnego Zgromadzenia należy:

 

 1. Uchwalenie, w oparciu o program przyjęty przez Bielańskie Walne Zgromadzenie wytycznych działania dla Władz Terenowych Stowarzyszenia.

 

 1. Wybór reprezentantów Oddziału na Walny Zjazd.

 

 1. Dalsze zadania określają odpowiednio postanowienia §17 ust. 1 pkt. 5-8.

 

§ 31.

 

W szczególności do zadań Zarządu Oddziałowego Walnego Zgromadzenia należy:

 

 1. Zadania określone odpowiednio w postanowieniach § 24 ust. 1 – 4.

 

 1. Opiniowanie deklaracji członkowskich.

 

 1. Zbieranie składek członkowskich pośród członków własnego Oddziału i przesyłanie Zarządowi Głównemu należnej mu części.

 

§ 32.

 

Zadania Oddziałowej Komisji Rewizyjnej określają odpowiednio § 25 i 26.

                                                                

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 33.

 

 1. Koła Stowarzyszenia powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Teren działalności Koła i siedzibę określa Zarząd Główny.
 3. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej trzech członków Stowarzyszenia. Koło nie ma prawa dysponowania majątkiem Stowarzyszenia jak też nie ma prawa reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz.
 4. Władzami Koła jest Zarząd Koła wybierany przez zebranie członków koła. Kadencja  Zarządu Koła trwa 3 lata.
 5. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

a)      uchwalanie kierunków działania na danym terenie,

b)      rekomendowanie Zarządowi Stowarzyszenia przyjęcie nowych członków.

 1. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia na swoim terenie i wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, sekretarza i co najmniej jednego członka Zarządu. Jeśli Koło składać się będzie z więcej niż 5 członków, wówczas w skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. W przypadku ustąpienia członków Zarządu w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru.
 3. Walne Zebranie członków koła wybiera członków  Zarządu Koła określając kto będzie pełnił funkcje o których mowa w § 33 ust. 7 zd. 1 i 2
 4. Uchwały władz koła zapadają bezwzględną większością głosów (50% biorących udział w głosowaniu plus jeden głos). Dla ważności uchwały Zarządu Koła wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu.
 5. Koło składa sprawozdanie do Zarządu Głównego do 30 stycznia każdego roku za rok ubiegły w formie pisemnej i elektronicznej.”